Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Deelnemer Steun Salons BV

1. Toepassingsgebied

1) Steun Salon BV (“SteunMijnSalon”) is een technisch dienstverlener en is gevestigd op het adres: Aweg 44 9718CX, te Groningen.

2) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SteunMijnSalon en de Deelnemer.

2. Definities

De volgende begrippen zijn in deze algemene voorwaarden aangeduid met een hoofdletter:

Deelnemer:

Alle dienstverlenende salons – onafhankelijk van de specialisatie – opererend in de beautybranche waarmee SteunMijnSalon een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de voucher als betaalmiddel accepteren en eventueel zelf                                         aanbieden en verkopen.

Bezitter:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een SteunMijnSalon voucher heeft gekocht of de persoon aan wie SteunMijnSalon in overeenstemming met deze algemene voorwaarden is overgedragen.

Saldo:

Het actuele tegoed op de SteunMijnSalon voucher, dat wil zeggen een vordering van de Bezitter op de Deelnemer.et actuele tegoed op de SteunMijnSalon voucher, dat wil zeggen een vordering van de Bezitter op de Deelnemer.

3. Overeenkomst

1) SteunMijnSalon kent één vorm van dienstverlening ten aanzien van een digitale voucher. SteunMijnSalon doet aan de Deelnemer een concreet aanbod in de vorm van een (gratis) lidmaatschap.

2) Zodra de Deelnemer het aanbod van SteunMijnSalon aanvaardt komt een overeenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

4. Lidmaatschap

1) Indien de Deelnemer opteert voor een SteunMijnSalon lidmaatschap, heeft de Deelnemer de mogelijkheid vouchers via een door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina te verkopen. De Deelnemer is bevoegd om op alle mogelijke wijzen en via alle beschikbare kanalen te verwijzen naar de door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina.

2) SteunMijnSalon zorgt voor de digitale ondersteuning, verwerking, administratie en digitale verzending van de verkochte SteunMijnSalon vouchers.

5. Looptijd Lidmaatschap

1) Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 dag. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn.
2) Opzegging van het lidmaatschap is op elk moment (kosteloos) mogelijk.

Algemene voorwaarden SteunMijnSalon

6. Vormgeving SteunMijnSalon Vouchers

1) SteunMijnSalon zal zorg dragen voor de vormgeving van de vouchers die worden aangeboden op de door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina. De Deelnemer krijgt de mogelijkheid om de door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina te voorzien van een omslagfoto, een eigen verhaal en een logo. De Deelnemer is hier zelF verantwoordelijk voor.

2) Het risico m.b.t. auteursrechten van het gebruik van beeldmerken, logo’s en/of foto’s liggen bij de Deelnemer.

7. De website van SteunMijnSalon

1) De Deelnemer vrijwaart SteunMijnSalon voor aanspraken die het gevolg zijn van inbreuken op IE-rechten van derden.

2) SteunMijnSalon zal alle middelen aangrijpen om de SteunMijnSalon software, de SteunMijnSalon website en de door SteunMijnSalon gepersonaliseerde website toegankelijk te houden. Indien de software, website en/of door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina niet beschikbaar is, ongeacht de aanleidingen hiervoor, is SteunMijnSalon daarvoor niet aansprakelijk.

3) De inhoud en de informatie van de website van SteunMijnSalon en de gebruikte infrastructuur van de website is eigendom van SteunMijnSalon. Het is door de Deelnemer niet toegestaan om van de informatie, de software, de producten en/of de diensten van de website aan te passen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden en/of licenties of afgeleide werken te maken of deze te verzenden, te verkopen of door te verkopen.

8. De verkoop van SteunMijnSalon door de Deelnemer

1) Zodra de technische koppeling tussen SteunMijnSalon en de Deelnemer tot stand is gebracht, is de deelnemer gerechtigd de SteunMijnSalon-vouchers te verkopen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

2) Deelnemers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de online verkoop van SteunMijnSalon-vouchers op de door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina’s beschikbaar zijn voor consumenten.

3) Activering van het tegoed van de SteunMijnSalon-vouchers vindt enkel plaats door middel van de door SteunMijnSalon ontwikkelde en aan de Deelnemer ter beschikking gestelde software.

4) De consument betaalt het bedrag aan SteunMijnSalon. Elke maandag maakt SteunMijnSalon dit bedrag over naar de Deelnemer. Dit bedrag wordt per verkochte voucher gecorrigeerd met de servicekosten.

5) SteunMijnSalon heeft per verkochte SteunMijnSalon-voucher recht op een tussen partijen overeengekomen bedrag van 1,50 euro inclusief BTW (zegge: ÉÉNEUROVIJFTIG).

6) Het risico van verlies van de digitale vouchers gaat over op de Deelnemer op het moment waarop deze zijn verstuurd naar de door consument opgegeven e-mailadres.

9. Financiële afhandeling van de verkoop tussen de Deelnemer en SteunMijnSalon

1) In geval van verkoop via SteunMijnSalon software, zal de betaling door de Consument plaatsvinden door een rechtstreekse betaling aan SteunMijnSalon.

2) SteunMijnSalon heeft per verkochte SteunMijnSalon-voucher recht op een tussen partijen overeengekomen bedrag van 1,50 euro inclusief BTW (zegge: ÉÉNEUROVIJFTIG).

3) Het van de Consument ontvangen bedrag dat betrekking heeft op de SteunMijnSalon-vouchers van de Deelnemer zal door SteunMijnSalon wekelijks aan de Deelnemer worden overgemaakt met uitzondering van de door SteunMijnSalon verschuldigde bedrag.

4) De betaling verwerkingsdiensten voor verkopers op SteunMijnSalon.nl en via de SteunMijnSalon software, worden geleverd door Mollie en vallen onder de Mollie Gebruikersovereenkomst (https://www.mollie.com/nl/user-agreement), inclusief de Mollie privacyverklaring (https://www.mollie.com/nl/privacy). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of te blijven werken als een verkoper op/met SteunMijnSalon, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Mollie gebruikersovereenkomst, aangezien deze kan worden gewijzigd door Mollie van tijd tot tijd. Als voorwaarde voor SteunMijnSalon die betalingsverwerking diensten via Mollie mogelijk maakt, stemt u ermee in SteunMijnSalon juiste en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken en machtigt u om deze te delen met Mollie evenals de transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de betalingsverwerking services van Mollie.

10. Acceptatie van de SteunMijnSalon-vouchers door de Deelnemer

1) Zodra de technische koppeling van de Deelnemer met het SteunMijnSalon-systeem tot stand is gebracht, is de Deelnemer verplicht de vouchers als betaalmiddel te accepteren.

2) De Deelnemer is niet gehouden om het Saldo op de SteunMijnSalon-vouchers in contanten uit te betalen.

3) SteunMijnSalon heeft het recht om het bestelsysteem in technisch opzicht te optimaliseren. De Deelnemer wordt vooraf tijdig op de hoogte gesteld van noodzakelijke wijzigingen en verbeteringen van de bestelprocedure en van eventueel daarmee samenhangende kortdurende beperkingen van de beschikbaarheid van het systeem.

11. Verplichting van de Deelnemer

1) Het is de Deelnemer niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de SteunMijnSalon-software. Het is de Deelnemer evenmin toegestaan om zich toegang te verschaffen tot afgesloten delen van SteunMijnSalon-software.

2) Het is de Deelnemer niet toegestaan de SteunMijnSalon-voucher voor een ander bedrag te verkopen dan het Saldo dat wordt geactiveerd op de SteunMijnSalon-voucher.

3) Het is de Deelnemer niet toegestaan de SteunMijnSalon-voucher voor een lager bedrag te accepteren dan het Saldo dat is geactiveerd op de SteunMijnSalon-voucher.

4) De deelnemer mag zijn eigen cadeaubonnen via alle kanalen verkopen.

12. Garantie

1) Het gebruik van de website en de door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina vindt plaats op eigen risico. SteunMijnSalon garandeert niet dat het gebruik van de SteunMijnSalon software zonder onderbreking of foutmelding zal zijn. Ook geeft SteunMijnSalon geen garantie met betrekking tot:

a) De resultaten die worden geboekt met het gebruik van SteunMijnSalon software (via SteunMijnSalon website dan wel de verkoop via de door SteunMijnSalon gepersonaliseerde pagina)

b) Hierbij verwerpt SteunMijnSalon iedere vertegenwoordiging, garantie en voorwaarde, zowel nadrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van de website of de inhoud, statements of andere informatie van de website.

13. Grenzen van aansprakelijkheid

1) In geen enkel geval zal SteunMijnSalon aansprakelijk zijn voor:

a) Verlies van omzet
b) Verlies van huidige of verwachte winsten
c) Verlies van contracten
d) Verlies van verwachte besparingen
e) Zakelijk verlies
f) Verlies van mogelijkheden
g) Verlies van Klandizie
h) Verlies van reputatie
i) Verlies van, schade aan, of vervalsing van data
j) Indirecte schade;en
k) Faillissement van de Deelnemer en dus het wegvallen van de mogelijkheid door de Consument om de voucher te verzilveren.

2) SteunMijnSalon’s aansprakelijkheid richting de Deelnemer beperkt zich in ieder geval tot de waarde van de uitgegeven SteunMijnSalon-vouchers gedurende een periode van 1 jaar voorafgaand aan het moment van aansprakelijk stellen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1) Op deze overeenkomst is Nederland recht van toepassing
2) Geschillen tussen SteunMijnSalon en de Bezitter kunnen, voor zover ze niet onderling kunnen worden opgelost, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

15. Adres en contact

1) Voor behandeling van klachten is uitsluitend SteunMijnSalon bevoegd. Het e-mailadres en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op de website van SteunMijnSalon.

2) Overige mededelingen aan SteunMijnSalon dienen schriftelijk te worden verzonden naar het volgende adres; SteunMijnSalon: Aweg 44, 9718CX te Groningen

Algemene voorwaarden SteunMijnSalon

Partners